< alle items

Polo van der Putt in Computerrecht inzake functioneel specificeren etc.

Geschreven door: Vondst Newsdesk12 oktober 2015

TAGS:

Noot van Polo van der Putt bij Hof Den Haag 31 maart 2015 (Exact/Brandmeester’s). Deze lezenswaardige uitspraak bevat meerdere voor de IT-praktijk relevante gezichtspunten. Het hof oordeelt onder meer over de volgende vragen:

  • Mag een afnemer functionaliteit verwachten die niet expliciet is beschreven in het contract?
  • Als de leverancier nalaat om de afnemer te waarschuwen over bepaalde randvoorwaarden, heeft dat dan gevolgen voor de leveromvang?
  • Raakt een leverancier die om een additionele vergoeding vraagt van rechtswege in verzuim?
  • Indien partijen een aantal afzonderlijke maar samenhangende contracten sluiten, heeft de wanprestatie onder één van die contracten dan ook rechtsgevolg voor de andere contracten?

Zoals Polo van der Putt nader toelicht verzwaart het hof de verantwoordelijkheid van de IT-leverancier. Leveranciers zullen zich – meer nog dan tevoren – moeten vergewissen dat hun diensten de door de afnemer gewenste functionaliteiten leveren.

Lees de noot in Computerrecht 5/2015.